Obronione doktoraty w Instytucie Elektroniki

 

 

Imię i nazwisko
Tytuł pracy
Promo­tor
Data obrony/zatwierdzenia przez Radę Wydziału
Aleksander Kwieciński
Wzmacniacz fotoelektryczny w układzie kompensacji napięciowej i prądowej
Prof. dr inż. T. Zagajewski
31.03.1965
Józef Tabin
Metoda obliczania przebiegów nieustalonych w obwodach silnie nieliniowych
Prof. dr inż. T. Zagajewski
24.06.1965
Stanisław Cierpisz
Analiza i synteza układów regulacji z miernikami promieniowania jądrowego
Doc. dr inż. A. Macura
27.04.1968
Jerzy Witkowski
Generator małej częstotliwości działający w oparciu o technikę próbkowania
Prof. dr inż. T. Zagajewski
23.11.1968
Leon Lasek
Poszerzanie wstęgi przenoszenia wzmacniacza prądu stałego z przetwarzaniem
Prof. dr inż. T. Zagajewski
30.06.1969
Jerzy Frąckowiak
Metody faktoryzacji funkcji logicznych realizowanych siecią NOR
Prof. dr inż. J. Siwiński
30.09.1970
Jan Chojcan
Zastosowanie programowania matematycznego do analizy obwodów nieliniowych
Prof. dr inż. A. Macura
18.12.1972
Henryk Kolka
Wybrane zagadnienia z analizy impulsowych przetwornic napięcia
Doc. dr inż. S. Malzacher
27.04.1973
Felicjan Biolik
Otrzymywanie materiałów półprzewodnikowych z węglika krzemu oraz analiza ich własności i możliwości zastosowań
Doc. dr inż. S. Malzacher
17.05.1973
Edward Urbański
Analiza i synteza układu elektronicznego do dynamicznych kątów płaskich brył obrotowych przy pomocy przetworników obrazowych
Doc. dr inż. S. Malzacher
6.01.1975
Gerd Reszka
Analiza maszynowa pewnej klasy obwodów elektronicznych z uwzględnieniem nieliniowego modelu złącza P-N
Doc. dr inż. S .Malzacher
6.01.1975
Karol Owierc
Zagadnienie pracy inwersyjnego oraz termicznego oddziaływania w przetwornicach tranzystorowych
Doc. dr inż. J. Kopka
1975
Adam Błaszkowski
Przetworniki impedancji o parametrach zmiennych w czasie
Prof. dr inż. T. Zagajewski
24.06.1976
Lucjan Karwan
Analiza wrażliwości układów elektronicznych metodą dekompozycji 
Prof. dr inż. A. Macura
24.06.1976
Stanisław Kowalik
Model komputerowy dynamiki populacji komórek
Doc. dr inż. J. Kopka
20.12.1977
Jerzy Paluchiewicz
Automatyczne urządzenie przygotowania próbek do pomiarów parametrów cieczy
Doc. dr inż. J. Kopka
20.12.1977
Andrzej Niepołomski
Analogowe układy przekształcające dynamiczne oparte na wykorzystaniu techniki próbkowania
Doc. dr inż. J. Frąckowiak
21.02.1978
 (z wyróż.)
Witold Kossowski Metoda analizy sygnałów i układów logicznych w ujęciu mnogościowym Doc. dr inż. F. Wagner 27.06.1978
Edward Hrynkiewicz
Analiza i projektowanie generatorów drgań sinusoidalnych małej częstotliwości budowanych w oparciu o programowane dzielniki częstotliwości
Doc. dr inż. F. Wagner
28.06.1978
Franciszek Grabowski
Optymalizacja stopni końcowych wzmacniaczy mocy z modulacją szerokości impulsów
Prof. dr inż. S. Malzacher
28.06.1978
Jurand Sobczyk
Analiza wpływu zakłóceń na pracę przetworników napięcie-częstotliwość
Prof. dr inż. T .Zagajewski
29.09.1978
Maciej Nowiński
Statyczne pomiary zakłóceń przemysłowych w cyfrowych układach automatyki
Prof. dr inż. T. Zagajewski
19.12.1978
 (z wyróż.)
Jerzy Rutkowski
Analiza dużych nieliniowych obwodów aktywnych prądu stałego z wykorzystaniem maszyny cyfrowej
Prof. dr inż. A. Macura
28.11.1978
Dorota Czaja-Poopiech
Uogólnienie reguły logiki wielowartościowej w zastosowaniu do komputerowej implementacji heurystycznych algorytmów
Doc. dr inż. E. Czogała
16.01.1979
Andrzej Kowalski
Kryteria wyboru informacji w systemach sterowania procesem technologicznym na przykładzie systemów predykcji wielkości technologicznych procesu technologicznego
Prof. dr inż. A. Macura
21.04.1979
Maciej Kulawik
Stabilizator impulsowy z ciągłym przepływem prądu dławika
Prof. dr inż. T. Zagajewski
29.06.1979
Edward Przeniosło
Dynamika inwertorów tranzystorowych wielkiej częstotliwości
Prof. dr inż. S. Malzacher
29.06.1979
Leszek Markiewicz
Metodyka i aparatura do wyznaczania składu objętościowego dwufazowych zawiesin zwłaszcza hematokrytu
Doc. dr inż. A. Kwieciński
26.02.1980
Tadeusz Grabowiecki
Tworzenie równań stanu obwodów z wielobiegunnikami cz.I, cz.II 
Prof. dr inż. A. Macura
7.02.1980 (z wyróż.)
Jerzy Mazur
Analiza pracy miernika drgań z elektronicznie sterowanym tłumieniem przetwornika
Prof. dr inż. S. Malzacher
9.02.1980 (z wyróż.)
Krzysztof Tannenberg
Grafoskop ze sprzętowym generatorem krzywych drugiego stopnia
Doc. dr h. inż. F. Wagner
9.02.1980
Witold Holiczer
Analiza możliwości pomiarów parametrów cząstek w zawiesinach metodą konduktometryczną w zastosowaniu do badań w medycynie
Doc. dr inż. A. Kwieciński
26.02.1980
(z wyróż.)
Włodzimierz Szmelcer
Izolacje galwaniczne przetworników cyfrowo-analogowych
Prof. dr inż. T. Zagajewski
1.03.1980
Władysław Ciążyński
Analiza metod przetwarzania C/A z modulacją współczynnika wypełnienia i średniej częstotliwości przebiegu prostokątnego oraz metodyka projektowania przetworników wykorzystujących tę zasadę
Doc. dr h. inż. F. Wagner
1.03.1980
Witold Pedrycz
Algorytmy komputerowej realizacji i podejmowania decyzji w problemach sterowania identyfikacji procesów opisanych przez wielowartościowe równania relacyjne
Doc. dr h. inż. E. Czogała
24.05.80
Jan Dana
wspólny temat: Analiza możliwości pomiaru stężenia substancji w roztworach wieloskładnikowych metodą fotometrii absorpcyjnej w zastosowaniu do badań w medycynie
Doc. dr inż. A. Kwieciński
10.07.1980
Jerzy Ihnatowicz
Zastosowanie metod korelacyjnych do komputerowej analizy i klasyfikacji obrazów o nieregularnych konturach
Doc. dr h. inż. E. Czogała
2.12.1980
Marek Kimmel
Regulacja i sterowanie w populacjach komórkowych
Doc. dr inż. J .Kopka
16.12.1980
 (z wyróż.)
Andrzej Rawicz
Przyspieszone badania niezawodności złączy prądoprzewodzących stosowanych w elektronice
Doc. dr inż. J. Kopka
16.12.1980
Ewa Starzewska-Karwan
Modele kinetyki populacji komórek
Doc. dr inż. J. Kopka
17.02.1981
Janusz Baranowski
Metody syntezy układów cyfrowych opisanych siecią petri
Prof. dr h. inż. F. Wagner
28.06.1982
Stanisław Pietraszek
Wybrane zagadnienia funkcji Walsha do analizy sygnałów - konstrukcja algorytmów szybkiej transformacji Walsha
Doc. dr inż. J. Kopka
26.10.1982
Adam Pawlak
Metoda opisu i systemu modelowania układów cyfrowych z mikroprocesorem
Prof. dr h. inż. F. Wagner
10.06.1983
Andrzej Drygajło
Zastosowanie szybkich transformacji bazujących na funkcjach schodkowych do przetwarzania sygnałów cyfrowych jedno i dwuwymiarowych
Prof. dr inż. A. Macura
14.06.1983
Ryszard Siurek
Statyczne własności impulsowych zasilaczy wielowejściowych budowanych w oparciu o tranzystorow1, dwutaktową przetwornicę napięcia
Prof. dr inż. T. Zagajewski
14.06.1983
Andrzej Błonarowicz
Analiza dokładności przetworników cyfrowo-analogowych o przetwarzaniu pośrednim
Prof. dr inż. T. Zagajewski
1.07.1983
Jan Wajler
Wpływ parametrów pasożytniczych elementów dwutaktowej przetwornicy impulsowej na przebiegi procesów komutacji
Prof. dr inż. T. Zagajewski
23.09.1983
Yano Man Sik
Analiza uchybów w metodach pomiaru wartości skutecznej i energii przebiegów okresowych i nieokresowych napięcia i prądu
Prof. dr inż. S. Malzacher
18.10.1983
Marek Hagel
Zastosowanie modelu zjawisk odbicia fali ultradźwiękowej do budowy przyrządu do pomiaru poziomu osadów w cieczy
Prof. dr inż. S. Malzacher
 
Wojciech Mielczarek
Wyznaczanie tłumienia zakłóceń wspólnych w układach wejściowych cyfrowych systemów pomiarowych
Prof. dr inż. S. Malzacher

 

Zdzisław Filus
Wprowadzenie do analizy i syntezy układów do wytwarzania i odbioru fal ultradźwiękowych metodą zmiennego pola magnetycznego do celów defektoskopu
Prof. dr inż. S. Malzacher
27.09.1985
 (z wyróż.)
Zbigniew Rymarski
Wpływ obwodu wejściowego stabilizatora impulsowego na jego własności statyczne i dynamiczne 
Prof. dr inż. T. Zagajewski
1.10.1985
Jerzy Dąbrowski
Makromodelowanie analogowych obwodów scalonych w dziedzinie czasu
Prof. dr inż. A. Macura
17.03.1987
Andrzej Zawojski
Wybrane problemy automatyzacji pomiaru pola widzenia człowieka
Doc. dr inż. J. Kopka
31.03.1987
Zygmunt Frankiewicz
Metody analizy sygnału EKG w obecności zakłóceń
Doc. dr inż. J. Kopka
19.05.1987
Ewa Piętka
Analiza i klasyfikacja sygnału EKG z zastosowaniem syntaktycznych i probabilistycznych metod rozpoznawania obrazów
Doc. dr h. inż. W. Pedrycz
19.05.1987
Leszek Dziczkowski
Wiroprądowa metoda pomiaru konduktywności z automatycznym doborem częstotliwości pomiarowej
Prof. dr inż. S. Malzacher
24.11.1987 (z wyróż.)
Andrzej Mitas
Zwiększanie skuteczności wykrywania uszkodzeń metodami kompresji ciągów
Doc. dr inż. J. Kopka
17.01.1989
Krystian Rudzki
Wykorzystanie transformaty Fouriera do analizy radioizotopowej wentrykulografii bramkowej
Doc. dr inż. J. Kopka
14.03.1989
Jacek Łęski
Zastosowanie metody uoredniania sygna3u w dziedzinie czasu i filtracji Kalmana do tłumienia zakłóceń sygnału EKG
Prof. dr inż. E. Czogała
21.03.1989
Jacek Konopacki
Cyfrowe przetwarzanie sygnału pochodzącego z elektromagnetycznego czujnika przepływu zasilanego pulsującym prądem stałym
Prof. dr inż. A. Macura
25.04.1989
Ewa Straszecka
Algorytmy wnioskowania bazująca na nieprecyzyjnej informacji
Doc. dr h. inż. W. Pedrycz
26.09.1989
Piotr Walichiewicz
Zastosowanie metod selekcji cech i sieci neuropodobnych do komputerowego wspomagania podejmowania decyzji w diagnostyce medycznej
Prof. dr inż. E. Czogała
14.11.1989
Jacek Izydorczyk
Efektywna analiza wrażliwości układów elektronicznych w dziedzinie czasu
Prof. dr h. inż. J. Chojcan
25.09.1990
 (z wyróż.)
Wojciech Sakowski
Metoda projektowania topografii złożonych cyfrowych układów scalonych w oparciu o generatory ich modułów składowych
Doc. dr inż. Z Pogoda
30.10.1990
Ryszard Maceluch
Analiza wybranej klasy kodów stosowanych w transmisji owiatłowodowej
Prof. dr inż. S. Malzacher


Prof. dr h. inż. J. Chojcan

27.10.1992
Michał Kopeć
Analiza i zwiększenie skuteczności pierścieni testujących
Prof. dr h. inż. J. Chojcan
24.05.1994
Anwar Shrouf
Zastosowanie metod liniowej predykcji i liniowej interpolacji do analizy i kompresji sygnału EKG
Prof. dr h. inż. J. Chojcan
20.06.1994
Maria Wrzuszczak
Wzorce w konduktometrii wiroprądowej
Prof. dr inż. S. Malzacher
20.06.1994
 (z wyróż.)
Marek Kikowski
Bezpośrednia konwersja analogowo-cyfrowa sygna3ów z czujników rezystancyjnych w przetworniku generacyjnym
Prof. dr h.i nż. L. Lasek
6.07.1995
 (z wyróż.)
Dariusz Kania
Tablicowe metody dekompozycji układów kombinacyjnych. Realizacja tych układów na wybranych strukturach PLD
Prof. dr h. inż. E. Hrynkiewicz
24.10.1995
Marian Kotas Metody analizy sygnału EKG płodu dr hab. inż. Z. Frankiewicz 11.06.1996
Grzegorz Płonka
Minimalizacja liczby powtórzeń jednakowych symboli w kodach splotowych w zastosowaniu do kodów kreskowych
Prof. dr hab. inż. J. Chojcan
3.6.1997
Andrzej Pułka
Automatyczna generacja modeli elektronicznych cyfrowych elementów scalonych w jęz.VHDL przy niepełnej informacji projektowej o modelowanym obiekcie
Prof. dr h. inż. J. Chojcan
3.6.1997
(z wyróż.)
Grzegorz Tyma
Optymalizacja i zastosowanie sieci neuronowych do rozpoznawania znaków
Prof. dr h. inż. J. Chojcan
2.12.1997
Piotr Zawadzki
Prognozowanie przejściowych stanów elektromagnetycznych w instalacjach odgromowych
Prof. dr hab. inż. A. Karwowski
5.05.1998
Katarzyna Mocińska
Metody segmentacji obrazów teksturowych z wykorzystaniem wielowymiarowych modeli Markowa
Prof. dr hab. inż. J. Chojcan
8.12.1998
 (z wyróż.)
Jan Machniewski
Wykorzystanie analizy wrażliwościowej do diagnostyki analogowych układów elektronicznych
Prof. dr hab. inż. J. Rutkowski
13.04.1999
Tomasz Pander
Zastosowanie metod częstotliwościowych do wyznaczania przesunięcia sygnałów biomedycznych w dziedzinie czasu
Prof. dr hab. inż. J. Łęski
12.10.1999
Krzysztof Pucher
Efektywne wykorzystanie cyfrowych struktur programowalnych
Prof. dr hab. inż. E. Hrynkiewicz
1.02.2000
Piotr Kłosowski
Usprawnienie procesu rozpoznawania mowy w oparciu o fonetykę i fonologię języka polskiego
Prof. dr hab. inż. J. Chojcan
09.05.2000
(z wyróż.)
Maria Dziczkowska
Odtwarzanie zegara taktowania strumienia danych w sieci ATM dla warstwy AAL1
Prof. dr hab. inż. J. Chojcan
27.06.2000
(z wyróż.)
Krzysztof Gucwa
Liniowe kompaktry nie maskujące błędów dla samostestowalnych układów cyfrowych
Prof. dr hab. inz. A. Hławiczka
22.05.2001
(z wyróż.)
Adam Kristof
Rozwiązania układowe zwiększające skuteczność i wiarygodność testowania połączeń pomiędzy układami urządzeń i systemów cyfrowych
Prof. dr hab. inż. E. Hrynkiewicz
02.10.2001
09.10.2001
(z wyróż.)
Edyta Wróbel
Analiza procesów dyfuzji planarnej w półprzewodnikach z wybranych źródeł domieszek
Prof. dr hab. S. Kończak
16.10.2001
13.11.2001
Piotr Kowalik
Wytwarzanie i badanie właściwości elektrofizycznych cienkich hybrydowych warstw rezystywnych NiCr+NiP
Prof. dr hab. S. Kończak
16.10.2001
13.11.2001
Wojciech Nowak
Zastosowanie metody FDTD do analizy pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez telefony
Prof. dr hab. inż. A. Karwowski
23.10.2001
13.11.2001
Pawel Kostka
Zastosowanie systemów waveletowo-neuronowych do klasyfikacji zdarzeń biomedycznych
Prof. dr hab. inż. E. Tkacz
06.11.2001
13.11.2001
(z wyróz.)
Andrzej Kukiełka
Analiza wrażliwościowa i niezmienniki wrażliwości obwodów podobnych zawierających wielobiegunniki aktywne
Prof. dr hab. inż. J. Chojcan
14.05.2002
18.06.2002
(z wyróż.)
Sławomir Lasota
Wykorzystanie tablic decyzyjnych do syntezy obwodów elektronicznych
Prof. dr hab. inż. L. Lasek
4.06.2002
18.06.2002
(z wyróż.)
Wojciech Oliwa
Wykorzystanie podpróbkowania do odtwarzania widma i przebiegów czasowych sygnałów
Prof. dr hab. inż. L. Lasek
16.09.2002
17.09.2002
Tomasz Garbolino
Liniowe generatory testów wykrywających uszkodzenia w samotestowalnych układach cyfrowych
Prof. dr hab. inż. A. Hławiczka
10.12.2002
17.12.2002
(z wyróż.)
Sylwia Pośpiech - Kurkowska
Dekompozycja falowa w analizie wybranych struktur kostnych w rentgenogramach ręki
Prof. dr hab. inż. E. Piętka
28.01.2003
18.02.2003
Arkadiusz Gertych
Komputerowe wspomaganie szacowania wieku kostnego na podstawie klinicznych rentgenogramów ręki
Prof. dr hab. inż. E. Piętka
28.01.2003
18.02.2003
(z wyróż.)
Robert Czabański
Automatyczne wyznaczanie rozmytych reguł "jeżeli-to" na podstawie danych numerycznych
Prof. dr hab. inż. J. Łęski
04.02.2003
18.02.2003
(z wyróż.)
Andrzej Wrześniowski
Nowa metoda klasyfikacji ewolucji serca dla potrzeb badań holterowskich przy pomocy sieci falkowo-neuronowych
Prof. dr hab. inż. E. Tkacz
11.02.2003
18.02.2003
Tomasz Golonek
Wykorzystanie ewolucyjnych technik obliczeniowych do projektowania i diagnozowania analogowych układów elektronicznych.
Prof. dr hab. inż. J. Rutkowski
17.04.2003
13.05.2003
Damian Grzechca
Wykorzystanie sieci neuronowych i technik rozmytych do testowania analogowych układów elektronicznych
Prof. dr hab. inż. J. Rutkowski
17.04.2003
13.05.2003
(z wyróż.)
Dariusz Komorowski
Modelowanie matematyczne dynamiki sztucznie wspomaganego układu sercowo naczyniowego człowieka
Prof. dr hab inż. E. Tkacz
20.05.2003
7.06.2003
Andrzej Malcher
Analiza i synteza przetworników generacyjnych przestrajanych pojemnością.
Prof. dr hab. inż. L. Lasek
30.06.2003
8.07.2003
(z wyróż.)
Adam Milik
Rekonfigurowalny sterownik logiczny
Prof. dr hab. inż. E. Hrynkiewicz
30.06.2003
8.07.2003
(z wyróż.)
Kazimierz Drabczyk
Badanie technologii wytwarzania warstwy emiterowej multikrystalicznego krzemowego ogniwa fotowoltaicznego
Prof. dr hab. J. Berdowski
11.09.2003
23.09.2003
(z wyróż.)
Józef Kulisz
Modyfikacja opisu widmowego układów dyskretnych przetwarzających sygnały analogowe
Prof. dr hab. inż. Z. Filus
30.09.2003
Zenon Kidoń Cyfrowe przetwarzanie sygnałów stabilograficznych Prof. dr hab. inż. E. Tkacz
04.11.2003 18.11.2003
Stefan Kołodziński Dekompozycja funkcji logicznych metodami spektralnymi, zorientowana na realizację tych funkcji w układach FPGA typu tablicowego Prof. dr hab inż. E. Hrynkiewicz
17.11.2003 18.11.2003
Mirosław Chmiel Usprawnienie wymiany informacji pomiędzy procesorami bitowo - bajtowej struktury jednostki centralnej sterownika programowego Prof. dr hab. inż. E. Hrynkiewicz
05.12.2003 16.12.2003
Krzysztof Taborek Układy arbitrażu w systemach wieloprocesorowych Prof. dr hab. inż. E. Hrynkiewicz
12.12.2003
16.12.2003
(z wyróżn.)
Dariusz Wójcik Pole bliskie anten stacji bazowych sieci telefonii komórkowej
Prof. dr hab. inż.  A. Karwowski
02.03.2004
16.03.2004
(z wyróżn.)
Grzegorz Dziwoki Nienadzorowana korekcja zniekształceń wprowadzonych przez kanał transmisyjny
Prof. dr hab. inż. J. Łęski
21.06.2004
08.07.2004
(z wyróżn.)
Mirosław Magnuski Pomiar parametrów szumowych aktywnych dwuwrotników
Prof. dr hab. inż. L. Lasek
23.06.2004
08.07.2004
Tomasz Przybyła Odporne metody rozmytego grupowania danych
Prof. dr hab. inż. J. Łęski
28.06.2004
08.07.2004
(z wyróżn.)
Jerzy Fiołka Wykrywanie spalania stukowego w silnikach benzynowych z wykorzystaniem metod czasowo-częstotliwościowych
Prof. dr hab. inż. Z. Filus
06.07.2004
08.07.2004
(z wyróżn.)
Aleksander Owczarek Analiza sygnału EKG z wykorzystaniem nowej metody rozmytego grupowania danych Prof. dr hab. inż. J. Łęski
06.07.2004
08.07.2004
Bernard Wyrwoł Sprzętowa realizacja systemu wnioskowania przybliżonego z wykorzystaniem układów logiki programowalnej  Prof. dr hab. inż. E. Hrynkiewicz
07.07.2004
08.07.2004
(z wyróżn.)
Jerzy Uljanow Badania nad optymalizacją technologii wytwarzania cienkich warstw dwutlenku cyny (SnO2) metodą RTGO w aspekcie zastosowań sensorowych Prof. dr hab. inż. J. Szuber
09.07.2004
13.07.2004
(z wyróżn.)
Jacek Chęciński Optymalizacja impulsowej przetwornicy napięcia do samochodów o dwunapięciowej instalacji elektrycznej Prof. dr hab. inż. Z. Filus
23.09.2004
28.09.2004
Maciej Surma Analiza cienkoprzewodowych struktur promieniujących metodą momentów wspomaganą estymacją parametrów modelu Prof. dr hab. inż. A. Karwowski
27.09.2004
28.09.2004
Adam Dustor Analiza i porównanie algorytmów identyfikacji i weryfikacji mówcy Prof. dr hab. inż. J. Łęski
15.11.2004
16.11.2004
(z wyróżn.)
Łukasz Zieliński Wykorzystanie ewolucyjnych technik obliczeniowych do analizy i projektowania analogowych układów elektronicznych Prof. dr hab. inż. J. Rutkowski
23.06.2005
19.07.2005
Bartłomiej Puchalski Optymalizacja nakładów pomiarowych w diagnostyce układów analogowych Prof. dr hab. inż. J. Rutkowski
15.07.2005
19.07.2005
Lechosław Tomaszewski Analiza i synteza wybranych struktur generacyjnych wykorzystujących modulatory sigma-delta Prof. dr hab. inż. E. Hrynkiewicz
15.07.2005
19.07.2005
Grzegorz Wieczorek Zwiększenie efektywności systemów wykorzystujących modulację z bezpośrednim rozproszeniem widma sekwencją pseudolosową Prof. dr hab. inż. L. Lasek
08.09.2005
13.09.2005
Dariusz Stachańczyk Rozproszone projektowanie złożonych układów cyfrowych w oparciu o komponenty wirtualne
Prof. dr hab. inż. E. Hrynkiewicz
08.12.2005
13.12.2005
Marek Szlęzak Wykorzystanie języka znaczników w realizacji zadania projektowego z użyciem rozproszonych narzędzi
Prof. dr hab. inż. K. Wojciechowski
09.12.2005
13.12.2005
Andrzej Dzikowski Dekompozycja zespołu funkcji logicznych z wykorzystaniem Binarnych Diagramów Decyzyjnych
Prof. dr hab. inż. E. Hrynkiewicz
09.05.2006
30.05.2006
Tomasz Rudnicki Generatory par testowych dla układów cyfrowych
Prof. dr hab. inż. A. Hławiczka
22.06.2006
27.06.2006
Robert Czerwiński Kodowanie stanów automatów sekwencyjnych dla matrycowych struktur programowalnych typu PAL
Dr hab. inż. D Kania
10.07.2006
18.07.2006
(z wyróżn.)
Wojciech Więcławek Rozmyta metoda śledzenia krawędzi w trójwymiarowej segmentacji wybranych struktur anatomicznych w obrazach radiologicznych
Prof. dr hab. inż. E. Piętka
04.09.2006
05.09.2006
Piotr Zarychta Lokalizacja i trójwymiarowa wizualizacja więzadeł stawu kolanowego w obrazach rezonansu magnetycznego w oparciu o teorię zbiorów rozmytych
Prof. dr hab. inż. E. Piętka
04.09.2006
05.09.2006
Marcin Kucharczyk Kodowanie z korekcją błędów w systemach transmisyjnych z modulacją wielotonową

 Prof. dr hab. inż. J. Rutkowski

13.11.2006 28.11.2006
(z wyróżn.)
Jacek Kawa Metody rozmyte w segmentacji zmian demielinizacyjnych w obszrach rezonansu magnetycznego mózgu  Prof. dr hab. inż. E. Piętka 05.07.2007 17.07.2007
Dominik Spinczyk Segmentacja płuc w obrazach tomografii komputerowej z wykorzystaniem aktywnych konturów  Prof. dr hab. inż. E. Piętka  16.10.2007  30.10.2007
Artur Noga Poprawa skuteczności hybrydowej metody MM-PO w szerokopasmowej analizie obiektów promieniujących  Prof. dr hab. inż. A. Karwowski  22.10.2007  30.10.2007
(z wyróżn.)
Tomasz Topa Szybka hybrydowa metoda MM-FDTD w inżynierii pola elektromagnetycznego  Prof. dr hab. inż. A. Karwowski  23.10.2007  30.10.2007
Paweł Badura Trówymiarowa segmentacja guzów płuc z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji

 Prof. dr hab. inż. E. Piętka

 14.12.2007  18.12.2007
Katarzyna Wierzbowska Badania elektronowych i sensorowych właściwości epitaksjalnych powierzchni InP dla zastosowań w czujnikach gazów Prof. dr hab. inż. B. Adamowicz

14.12.2007
29.01.2008

Maciej Witczyński Projektowanie złożonych układów elektronicznych typu "System na Chipie" w ramach wirtualnej firmy inżynierskiej Prof. dr hab. inż. E. Hrynkiewicz
 
19.02.2008 26.02.2008

(z wyróżn.)

 Ireneusz Kurowski Wykorzystanie sieci neuronowych do detekcji i lokalizacji uszkodzeń analogowych układów elektronicznych Prof. dr hab. inż. J. Rutkowski

30.06.2008
15.07.2008

Weronika Izydorczyk Badania wpływu stanów powierzchniowych na właściwości elektronowe warstw sensorowych SnO2 Prof. dr hab. inż. B. Adamowicz

14.07.2008
15.07.2008
(z wyróżn.)

Wojciech Filipowski

Opracowanie i weryfikacja modelu wspomagającego proces projektowania domieszkowania dyfuzyjnego emiterowej warstwy ogniwa fotowoltaicznego Prof. dr hab. S. Kończak

16.02.2009
24.02.2009

Wojciech Sułek Kody LDPC efektywnie dekodowane w strukturach programowalnych Prof. dr hab. inż. D. Kania 17.02.2009
24.02.2009
Barbara Mika Wykorzystanie sieci neuronowych i falkowo- neuronowych do analizy sygnałów elektrogastrograficznych Prof. dr hab. inż. E. Tkacz
 

07.04.2009
21.04.2009

Łukasz Ćmielowski Analiza porównawcza metod badania ekspresji genów dla danych pomiarowych z mikromacierzy DNA Prof. dr hab. inż. E. Tkacz 21.09.2009
22.09.2009
Piotr Jantos Diagnostyka uszkodzeń parametrycznych w analogowych układach elektronicznych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji Prof. dr hab. inż. J. Rutkowski

03.11.2009 15.12.2009

Łukasz Chruszczyk Testowanie analogowych układów elektronicznych z wykorzystaniem aperiodycznych pobudzeń dedykowanych Prof. dr hab. inż. J. Rutkowski 14.12.2009 15.12.2009
Rafał Doniec Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji do regulacji poziomu insuliny w organizmie człowieka Prof. dr hab. inż. E. Tkacz 25.10.2010 26.10.2010
Zbigniew Krajewski Strukturalna klasyfikacja białek za pomocą maszyn wektorów podpierających (SVM) Prof. dr hab. inż. E. Tkacz

11.07.2011 12.07.2011

Michał Jeżewski Prognozowanie stanu urodzeniowego noworodka z zastosowaniem rozmytych metod grupowania i klasyfikacji danych Prof. dr hab. inż. Jacek Łęski 20.09.2011 27.09.2011
Joanna Czajkowska Parametryzacja i trójwymiarowa segmentacja guzów kości w seriach rezonansu magnetycznego Prof. dr hab. inż. E. Piętka

22.09.2011 27.09.2011
(z wyróżn.)

Marcin Rudzki Filtr wieloskalowy w detekcji struktur naczyniowych wątroby z obrazów tomografii komputerowej Prof. dr hab. inż. E. Piętka 22.09.2011 27.09.2011
Piotr Kyzioł Testowanie elektronicznych układów analogowych z wykorzystaniem wielowymiarowej przestrzeni poszukiwań i algorytmów zbiorowej inteligencji Prof. dr hab. inż. J. Rutkowski 06.12.2011 20.12.2011
Monika Bugdol Modelowanie matematyczne w segmentacji i opisie deformacji wybranych struktur anatomicznych na obrazach trójwymiarowych Prof. dr hab. inż. E. Piętka 21.02.2012 28.02.2012
(z wyróżn.)
Paweł Szwarc Brain Tumor detection in Conventional Magnetic Resonance Images and Perfusion Maps Prof. dr hab. inż. E. Piętka 09.07.2012 17.07.2012
(z wyróżn.)
Jan Juszczyk Sekwencyjna segmentacja wybranych struktur anatomicznych w serii obrazów tomografii komputerowej Prof. dr hab. inż. E. Piętka 21.09.2012 25.09.2012
Krzysztof Kajstura Kodowanie stanów automatów sekwencyjnych ukierunkowane na minimalizację mocy Prof. dr hab. inż. D. Kania 18.09.2012
25.09.2012
Danuta Pamuła Arithmetics operators on GF(2m) for cryptographics applications: performance - power consumption - security tradeoffs
(Moduł operatorów arytmetycznych wzgledem ciał skończonych GF(m2) dla zastosowań kryptograficznych: próba pogodzenia wydajności, poboru mocy i bezpieczeństwa)
Prof. dr hab. inż. E. Hrynkiewicz 17.12.2012 18.12.2012
(z wyróżn.)
Wojciech Oleksy Analiza i klasyfikacja sygnału EKG w oparciu o odprowadzenia EASI Prof. dr hab. inż. E. Tkacz 14.11.2013
26.11.2013
Andrea Ehrmann Examination and simulation of new magnetic materials for the possible application in memory cells Prof. dr hab. Tomasz Błachowicz 18.03.2014
01.04.2014
Adam Popowicz Detekcja, klasyfikacja i korekcja nieliniowych procesów generacji prądu ciemnego w matrycach CCD Prof. hab. inż. Zdzisław Filus 14.07.2014
15.07.2014
Błażej Kwiecień Algorytmy detekcji awarii łącza redundantnego w przemysłowych systemach rozproszonych czasu rzeczywistego z ciągłą transmisją danych dwiema magistralami Prof. dr hab. inż. Edward Hrynkiewicz 27.10.2014
28.10.2014
Marcin Szelest Automatczna weryfikacja formalna układu elektronicznego w oparciu o schemat ideowy na potrzeby projektowania urządzeń elektronicznych o dużej niezawodności" Dr hab. inż. Jacek Izydorczyk 18.11.2014
25.11.2014
Damian Modrzyk Koder Motion JPEG2000 w postaci struktury GALS Prof. dr hab. inż. Dariusz Kania 12.12.2014
23.12.2014
Krzysztof Walczak Zastosowanie obliczeń ewolucyjnych do przetwarzania sygnałów elektrokardiograficznych Prof. dr hab. inż. Jacek Łęski 19.12.2014
23.12.2014
Zbigniew Budzianowski Zastosowanie zaawansowanych metod widmowych oraz statystycznych do oceny stopnia rehabilitacji pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu prof. dr hab. inż. Ewaryst Tkacz 07.07.2015
14.07.2015
Michał Sitarz Comparative analysis of the surface properties of tin dioxide SnO2 one-dimensional and two-dimensional nanostructures prof. dr hab. inż. Jacek Szuber 13.07.2015
14.07.2015
Łukasz Golly Współbieżne modelowanie przewidywalnych czasowo elektronicznych systemów wielozadaniowych w języku SystemC dr hab. inż. Andrzej Pułka 25.01.2016
26.01.2016
Grzegorz Tytko Analityczne modele matematyczne cewek wiropradowych z rdzeniem, utworzone za pomocą metody Truncated Region Eigenfunction Expansion dr hab. inż. Leszek Dziczkowski 20.05.2016
31.05.2016
(z wyróżn.)
Krzysztof Bernacki Zagadnienia dynamiki falowników napięcia współpracujących ze źródłami niskiego napięcia stałego dr hab. inż. Zbigniew Rymarski, prof. Pol. Śl. 11.07.2016
19.07.2016
(z wyróżn.)
Krzysztof Bąk Testowanie urządzeń pamięci masowej NAND FLASH w procesie produkcji dr hab. inż. Dariusz Badura, prof. WSB w Dąbrowie Górniczej 09.05.2017
30.05.2017